Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;2;−1); B(−1;0;1) và mặt phẳng (P):x+2y−z+1=0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho  \( A(1;2;-1);\text{ }B(-1;0;1) \) và mặt phẳng  \( (P):x+2y-z+1=0 \). Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P).

A. \( 2x-y+3=0 \)

B.  \( x+z=0 \)                 

C.  \( -x+y+z=0 \)           

D.  \( 3x-y+z=0 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

 \( \overrightarrow{AB}=(-2;-2;2)=-2(1;1;-1)\Rightarrow \vec{u}=(1;1;-1) \)

\({{\vec{n}}_{(P)}}=(1;2;-1)\)

\({{\vec{n}}_{(Q)}}=\left[ \overrightarrow{AB},{{{\vec{n}}}_{(P)}} \right]=(1;0;1)\)

Vậy  \( (Q):x+z=0 \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *