Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các vectơ a =(2;m−1;3), b =(1;3;−2n). Tìm m, n để các vectơ a ,b cùng hướng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các vectơ \( \vec{a}=(2;m-1;3) \),  \( \vec{b}=(1;3;-2n) \). Tìm m, n để các vectơ  \( \vec{a},\vec{b} \) cùng hướng.

A. \( m=7;n=-\frac{3}{4} \)

B.  \( m=4;n=-3 \)           

C.  \( m=1;n=0 \)                     

D.  \( m=7;n=-\frac{4}{3} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

 \( \vec{a} \) và  \( \vec{b} \) cùng hướng  \( \Leftrightarrow \vec{a}=k\vec{b}\text{ }(k>0) \)\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & 2=k \\  & m-1=3k \\  & 3=k(-2n) \\ \end{align} \right.\) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & k=2 \\  & m=7 \\  & n=-\frac{3}{4} \\ \end{align} \right.\).

Vậy \(m=7;n=-\frac{3}{4}\).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *