Tổng tất cả các nghiệm của phương trình log3√x^2−5x+6log1/3√x−2=1/2log1/81(x+3)^4 bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \( {{\log }_{3}}\sqrt{{{x}^{2}}-5x+6}+{{\log }_{\frac{1}{3}}}\sqrt{x-2}=\frac{1}{2}{{\log }_{\frac{1}{81}}}{{(x+3)}^{4}} \) bằng

A. \( \sqrt{10} \).                                           

B.  \( 3\sqrt{10} \).                    

C. 0.                                 

D. 3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Điều kiện:  \( x>3 \).

 \( {{\log }_{3}}\sqrt{{{x}^{2}}-5x+6}+{{\log }_{\frac{1}{3}}}\sqrt{x-2}=\frac{1}{2}{{\log }_{\frac{1}{81}}}{{(x+3)}^{4}} \)

 \( \Leftrightarrow \frac{1}{2}{{\log }_{3}}({{x}^{2}}-5x+6)-\frac{1}{2}{{\log }_{3}}(x-2)=-\frac{1}{2}{{\log }_{3}}(x+3) \)

 \( \Leftrightarrow {{\log }_{3}}({{x}^{2}}-5x+6)-{{\log }_{3}}(x-2)+{{\log }_{3}}(x+3)=0\Leftrightarrow {{\log }_{3}}({{x}^{2}}-9)=0 \)

 \( \Leftrightarrow {{x}^{2}}-9=1\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=\sqrt{10}\,\,(n) \\  & x=-\sqrt{10}\,\,(\ell ) \\ \end{align} \right. \).

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình là  \( x=\sqrt{10} \).

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *