Tổng các nghiệm của phương trình log√3(x−2)+log3(x−4)^2=0 là S=a+b√2 (với a, b là các số nguyên). Giá trị của biểu thức Q=a.b bằng

Tổng các nghiệm của phương trình \( {{\log }_{\sqrt{3}}}(x-2)+{{\log }_{3}}{{(x-4)}^{2}}=0 \) là  \( S=a+b\sqrt{2} \) (với a, b là các số nguyên). Giá trị của biểu thức  \( Q=a.b \) bằng

A. 0.

B. 3.

C. 9.                                  

D. 6.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Điều kiện:  \( 2<x\ne 4 \).

Phương trình tương đương:  \( 2{{\log }_{3}}(x-2)+2{{\log }_{3}}\left| x-4 \right|=0 \)

 \( \Leftrightarrow {{\log }_{3}}\left[ (x-2)\left| x-4 \right| \right]=0\Leftrightarrow (x-2)\left| x-4 \right|=1 \)

 \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & (x-2)(x-4)=1 \\  & (x-2)(x-4)=-1 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-6x+7=0 \\  & {{x}^{2}}-6x+9=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=3\pm \sqrt{2} \\  & x=3 \\ \end{align} \right. \).

So lại điều kiện, ta nhận hai nghiệm  \( {{x}_{1}}=3+\sqrt{2};\,\,{{x}_{2}}=3 \).

Ta được:  \( S={{x}_{1}}+{{x}_{2}}=6+\sqrt{2}\Rightarrow a=6;\,\,b=1 \).

Vậy  \( Q=a.b=6 \).

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *