Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3−3x^2 cắt đường thẳng y=m tại ba điểm phân biệt

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \( y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}} \) cắt đường thẳng  \( y=m  \) tại ba điểm phân biệt.

A. \( m\in \left( -\infty ;-4 \right) \)

B.  \( m\in \left( -4;0 \right) \)             

C.  \( m\in \left( 0;+\infty  \right) \)             

D.  \( m\in \left( -\infty ;-4 \right)\cup \left( 0;+\infty  \right) \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có: \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}\Rightarrow {y}’=3{{x}^{2}}-6x\)

\({y}’=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=0 \\  & x=2 \\ \end{align} \right.\)

Bảng biến thiên:

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số  \( y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}} \) cắt đường thẳng  \( y=m  \) tại ba điểm phân biệt khi  \( -4<m<0 \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *