Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình log0,02(log2(3x+1))>log0,02m có nghiệm với x∈(−∞;0)

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình \( {{\log }_{0,02}}\left( {{\log }_{2}}\left( {{3}^{x}}+1 \right) \right)>{{\log }_{0,02}}m \) có nghiệm với \(x\in \left( -\infty ;0 \right) \).

A. \( m\ge 1 \)                                          

B.  \( 0<m<1 \)                

C.  \( m>1 \) 

D.  \( m<2 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Điều kiện:  \( x\in \mathbb{R} \), m > 0.

Ta có:  \( {{\log }_{0,02}}\left( {{\log }_{2}}\left( {{3}^{x}}+1 \right) \right)>{{\log }_{0,02}}m  \),  \( \forall x\in \left( -\infty ;0 \right) \).

 \( \Leftrightarrow {{\log }_{2}}\left( {{3}^{x}}+1 \right)<m,\forall x\in \left( -\infty ;0 \right) \) \( \Leftrightarrow {{3}^{x}}+1<{{2}^{m}},\forall x\in \left( -\infty ;0 \right) \)

Xét hàm số  \( f(x)={{3}^{x}}+1 \) trên  \( \left( -\infty ;0 \right) \).

Ta có:  \( {f}'(x)={{3}^{x}}.\ln 3>0,\forall x\in \left( -\infty ;0 \right) \)

Bảng biến thiên:

Để phương trình có nghiệm với  \( \forall x\in \left( -\infty ;0 \right) \) ta phải có:  \( {{2}^{m}}\ge 2\Leftrightarrow m\ge 1 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *