Tìm nghiệm phương trình 2log4x+log2(x−3)=2

Tìm nghiệm phương trình \( 2{{\log }_{4}}x+{{\log }_{2}}(x-3)=2 \).

A. x = 4.

B. x = 1.

C. x = 3.                           

D. x = 16.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Điều kiện:  \( x>3 \).

 \( 2{{\log }_{4}}x+{{\log }_{2}}(x-3)=2\Leftrightarrow {{\log }_{2}}\left[ x(x-3) \right]=2 \)

 \( \Leftrightarrow {{x}^{2}}-3x-4=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=4\,\,(n) \\  & x=-1\,\,(\ell ) \\ \end{align} \right. \).

Vậy nghiệm của phương trình là x = 4.

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *