Tìm cho hai tập hợp A=(−∞;−3]∪[4;+∞) và B=[m−1;m+2), m∈R. Các giá trị của m để

Tìm cho hai tập hợp \(A=\left( -\infty ;-3 \right]\cup \left[ 4;+\infty \right)\) và  \( B=\left[ m-1;m+2 \right) \),  \( m\in \mathbb{R} \). Các giá trị của m để  \( A\cap B\ne \varnothing \)  là:

A. \( \left[ \begin{align} & m\le -2 \\  & m>2 \\ \end{align} \right. \).               

B.  \( \left[ \begin{align}  & m<-2 \\  & m\ge 2 \\ \end{align} \right. \).                       

C.  \( -2<m\le 2 \).                      

D.  \( -2<m<2 \).

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Ta có \( : B\ne \varnothing ,\forall m\in \mathbb{R} \).

Giả sử  \( A\cap B=\varnothing \Leftrightarrow -3<m-1<m+2\le 4\Leftrightarrow -2<m\le 2 \).

Vậy  \( A\cap B\ne \varnothing \Leftrightarrow \left[ \begin{align} & m>2 \\  & m\le -2 \\ \end{align} \right. \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *