Tất cả giá trị của tham số thực m sao cho bất phương trình 9^x−2(m+1).3^x−3−2m>0 có nghiệm đúng với mọi số thực x

Tất cả giá trị của tham số thực m sao cho bất phương trình \( {{9}^{x}}-2(m+1){{.3}^{x}}-3-2m>0 \) có nghiệm đúng với mọi số thực x là:

A. \( m\le -\frac{3}{2} \)

B.  \( m\ne 2 \)                  

C.  \( m<-\frac{3}{2} \)   

D.  \( m\in \varnothing  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{9}^{x}}-2(m+1){{.3}^{x}}-3-2m>0 \) \( \Leftrightarrow {{\left( {{3}^{x}} \right)}^{2}}-{{2.3}^{x}}-3>\left( {{3}^{x}}+1 \right).2m  \)

 \( \Leftrightarrow \left( {{3}^{x}}+1 \right)\left( {{3}^{x}}-3 \right)>\left( {{3}^{x}}+1 \right).2m  \) \( \Leftrightarrow {{3}^{x}}-3>2m\Leftrightarrow {{3}^{x}}>3+2m  \)

Vậy để  \( {{9}^{x}}-2(m+1){{.3}^{x}}-3-2m>0,\forall x\in \mathbb{R} \) khi  \( 3+2m\le 0\Leftrightarrow m\le -\frac{3}{2} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *