Phương trình 3^x^2.4^x+1−13x=0 có hai nghiệm x1,x2. Tính T=x1.x2+x1+x2

Phương trình \( {{3}^{{{x}^{2}}}}{{.4}^{x+1}}-\frac{1}{{{3}^{x}}}=0 \) có hai nghiệm  \( {{x}_{1}},\,{{x}_{2}} \). Tính  \( T={{x}_{1}}.{{x}_{2}}+{{x}_{1}}+{{x}_{2}} \).

A. \( T=-{{\log }_{3}}4 \).

B.  \( T={{\log }_{3}}4 \).   

C.  \( T=-1 \).

D.  \( T=1 \).

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: \( {{3}^{{{x}^{2}}}}{{.4}^{x+1}}-\frac{1}{{{3}^{x}}}=0\Leftrightarrow {{3}^{x(x+1)}}{{.4}^{x+1}}=1\Leftrightarrow \log \left( {{3}^{x(x+1)}}{{.4}^{x+1}} \right)=0 \)

 \( \Leftrightarrow \log {{3}^{x(x+1)}}+\log {{4}^{x+1}}=0\Leftrightarrow x(x+1)\log 3+(x+1)\log 4=0 \)

 \( \Leftrightarrow (x+1)\left( x\log 3+\log 4 \right)=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=-1 \\  & x=-{{\log }_{3}}4 \\ \end{align} \right. \).

Do đó,  \( T={{x}_{1}}.{{x}_{2}}+{{x}_{1}}+{{x}_{2}}={{\log }_{3}}4-(1+{{\log }_{3}}4)=-1 \).

 

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 31213d2pw6 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *