Nguyên hàm của f(x)=sin2x.e^sin^2x là

Nguyên hàm của \(f(x)=\sin 2x.{{e}^{si{{n}^{2}}x}}\) là:

A. \( {{\sin }^{2}}x.{{e}^{si{{n}^{2}}x-1}}+C \)                                       

B.  \( \frac{{{e}^{si{{n}^{2}}x+1}}}{si{{n}^{2}}x+1}+C  \)                              

C.  \( {{e}^{si{{n}^{2}}x}}+C  \)                                   

D.  \( \frac{{{e}^{si{{n}^{2}}x-1}}}{si{{n}^{2}}x-1}+C  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có: \(\int{\sin 2x.{{e}^{si{{n}^{2}}x}}dx}=\int{{{e}^{si{{n}^{2}}x}}d(si{{n}^{2}}x)}={{e}^{si{{n}^{2}}x}}+C\)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *