Nếu hàm số y = f(x) liên tục và đồng biến trên khoảng (−3;1) và nghịch biến trên khoảng (2;3) thì hàm số y=−f(x) đồng biến trên khoảng nào

Nếu hàm số y = f(x) liên tục và đồng biến trên khoảng  \( \left( -3;1 \right) \) và nghịch biến trên khoảng  \( \left( 2;3 \right) \) thì hàm số  \( y=-f(x) \) đồng biến trên khoảng nào?

khoảng  \( \left( -3;1 \right) \)

B. khoảng  \( \left( 2;3 \right) \)

C. khoảng  \( \left( -3;-1 \right) \)                    

D.  \( \left( -2;3 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án B.

Đồ thị hàm số  \( y=f(x) \) và  \( y=-f(x) \) đối xứng nhau qua trục Ox, nghĩa là nếu  \( y=f(x) \) đồng biến trên khoảng (a;b) thì  \( y=-f(x) \) sẽ nghịch biến trên khoảng (a;b).

Do đó đáp án đúng là khoảng (2;3)

Chú ý: Hàm số  \( y=f(x) \) đồng biến trên khoảng (a;b), nghịch biến trên khoảng (c;d) thì hàm số  \( y=-f(x) \) (hoặc hàm số  \( y=-f(x)\pm k  \)) sẽ đồng biến trên khoảng (c;d), nghịch biến trên khoảng (a;b).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *