Nếu hàm số y = f(x) liên tục và đồng biến trên khoảng (−2;3) thì hàm số y=f(x)+3 đồng biến trên khoảng nào

Nếu hàm số y = f(x) liên tục và đồng biến trên khoảng \( \left( -2;3 \right) \) thì hàm số  \( y=f\left( x \right)+3 \) đồng biến trên khoảng nào?

A. khoảng  \( \left( 1;6 \right) \)

B. khoảng  \( \left( -5;0 \right) \)

C. khoảng \( \left( -2;6 \right)  \)                   

D. khoảng  \( \left( -2;3 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Đồ thị hàm số  \( y=f(x)+3 \) được tạo ra bằng cách tịnh tiến đồ thị gốc  \( y=f(x) \) dọc theo trục Oy lên trên 3 đơn vị, do đó hàm số  \( y=f(x) \) và  \( y=f(x)+3 \) luôn có chung khoảng đồng biến, nghịch biến. Nghĩa là hàm số  \( y=f(x)+3 \) cũng đồng biến trên khoảng  \( (-2;3) \).

Chú ý: Hàm số  \( y=f(x) \) đồng biến trên khoảng (a;b), nghịch biến trên khoảng (c;d) thì hàm số  \( y=f(x)\pm k \) cũng sẽ đồng biến trên khoảng (a;b), nghịch biến trên khoảng (c;d).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *