Một hình trụ có bán kính đáy bằng 50 cm và có chiều cao là 50 cm. Một đoạn thẳng AB có chiều dài là 100 cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn thẳng đó đến trục hình trụ

Một hình trụ có bán kính đáy bằng 50 cm và có chiều cao là 50 cm. Một đoạn thẳng AB có chiều dài là 100 cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn thẳng đó đến trục hình trụ.

A. d = 50 cm

B. \(d=50\sqrt{3}\text{ }cm\)

C. d = 25 cm   

D. \(d=25\sqrt{3}\text{ }cm\)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Qua B kẻ đường thẳng song song với OO’ cắt đường tròn đáy tại C.

OO’ // BC  \( \Rightarrow  \) OO’ // (ABC)  \( \Rightarrow  \) \( {{d}_{\left( OO’,AB \right)}}={{d}_{\left( OO’,(ABC) \right)}}={{d}_{\left( O,(ABC) \right)}}=OH=d \)

(H là trung điểm của đoạn thẳng AC).

 \( AC=\sqrt{A{{B}^{2}}-B{{C}^{2}}}=50\sqrt{3}\text{ }cm  \)

Vậy  \( d=OH=\sqrt{O{{C}^{2}}-H{{C}^{2}}}=25\text{ }cm \)

 

Các bài toán liên quan

Bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *