Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ

Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đó (không tính viền, mép, phần thừa).

A. \( 750,25\pi \,\,(c{{m}^{2}}) \).

B.  \( 756,25\pi \,\,(c{{m}^{2}}) \).          

C.  \( 700\pi \,\,(c{{m}^{2}}) \).                

D.  \( 600\pi \,\,(c{{m}^{2}}) \).

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Bán kính hình trụ của cái mũ là:  \( r=\frac{35-10-10}{2}=\frac{15}{2}\,\,(cm) \).

Đường cao hình trụ của cái mũ là 30 cm.

Diện tích xung quanh hình trụ là:  \( {{S}_{xq}}=2\pi r\ell =2.\pi .\frac{15}{2}.30=450\pi \,\,(c{{m}^{2}}) \).

Diện tích vành mũ là:  \( {{S}_{v}}=\pi {{\left( \frac{35}{2} \right)}^{2}}-{{S}_{d}}\,\,(c{{m}^{2}}) \).

Vậy tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đó (không tính viền, mép, phần thừa) là:

 \( S={{S}_{xq}}+{{S}_{d}}+{{S}_{v}}=450\pi +{{\left( \frac{35}{2} \right)}^{2}}\pi =756,25\pi \,\,(c{{m}^{2}}) \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *