Khi đó đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=1/(f(x)−2)

Cho đồ thị hàm số \( y=f(x)=\frac{3x-1}{x-1} \). Khi đó đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(  y=\frac{1}{f(x)-2} \)?

A. x = 1

B. \( x=-2 \)                     

C.  \( x=-1 \)                     

D. x = 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

 \( f(x)=2\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-1}=2 \)  \( \Rightarrow 3x-1=2x-2\Leftrightarrow x=-1 \)

Với  \( y=\frac{1}{f(x)-2} \), ta có: \( \left\{ \begin{align}& \underset{x\to {{(-1)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,y=-\infty  \\ & \underset{x\to {{(-1)}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,y=+\infty  \\ \end{align} \right. \)

Vậy đồ thị hàm số  \( y=\frac{1}{f(x)-2} \) có đường tiệm cận đứng  \( x=-1 \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *