Khi đó đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=1/(f(x)−2)

Cho đồ thị hàm số \( y=f(x)=\frac{3x-1}{x-1} \). Khi đó đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(  y=\frac{1}{f(x)-2} \)?

A. x = 1

B. \( x=-2 \)                     

C.  \( x=-1 \)                     

D. x = 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

 \( f(x)=2\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-1}=2 \)  \( \Rightarrow 3x-1=2x-2\Leftrightarrow x=-1 \)

Với  \( y=\frac{1}{f(x)-2} \), ta có: \( \left\{ \begin{align}& \underset{x\to {{(-1)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,y=-\infty  \\ & \underset{x\to {{(-1)}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,y=+\infty  \\ \end{align} \right. \)

Vậy đồ thị hàm số  \( y=\frac{1}{f(x)-2} \) có đường tiệm cận đứng  \( x=-1 \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *