Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=1/3x^3−mx^2+(m^2−1)x có hai điểm cực trị A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng d: y=5x−9. Tính tổng tất cả các phần tử của S

(Đề tham khảo – 2017) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \( y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-1 \right)x  \) có hai điểm cực trị A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng d:  \( y=5x-9 \). Tính tổng tất cả các phần tử của S.

A. 3

B. 6

C. -6                                 

D. 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có:  \( {y}’={{x}^{2}}-2mx+{{m}^{2}}-1 \)

 \( \Rightarrow {y}’=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=m-1 \\  & x=m+1 \\ \end{align} \right. \)

 \( \Rightarrow A\left( m-1;\frac{{{m}^{3}}-3m+2}{3} \right) \) và  \( B\left( m+1;\frac{{{m}^{3}}-3m-2}{3} \right) \)

Dễ thấy phương trình đường thẳng AB: \(y=-\frac{2}{3}x+\frac{m\left( {{m}^{2}}-1 \right)}{3}\) nên AB không thể song song hoặc trùng với d

 \( \Rightarrow  \)A, B cách đều đường thẳng d:  \( y=5x-9 \) nếu trung điểm I của AB nằm trên d.

 \( I\left( m;\frac{{{m}^{3}}-3m}{3} \right)\in d\Rightarrow \frac{{{m}^{3}}-3m}{3}=5m-9 \)

 \( \Leftrightarrow {{m}^{3}}-18m+27=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & m=3 \\  & m=\frac{-3\pm 3\sqrt{5}}{2} \\ \end{align} \right. \)

Với m = 3  \( \Rightarrow  \)A, B thỏa mãn điều kiện nằm khác phía so với d.

Với  \( m=\frac{-3\pm 3\sqrt{5}}{2} \)  \( \Rightarrow  \)A, B thỏa mãn điều kiện nằm khác phía so với d.

Tổng các phần tử của S bằng 0.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *