Giải phương trình: sin^2x+sin^23x=cos^22x+cos^24x

Giải phương trình: \( {{\sin }^{2}}x+{{\sin }^{2}}3x=co{{s}^{2}}2x+{{\cos }^{2}}4x \)   (*)

Hướng dẫn giải:

Ta có: (*) \( \Leftrightarrow \frac{1}{2}(1-\cos 2x)+\frac{1}{2}(1-\cos 6x)=\frac{1}{2}(1+\cos 4x)+\frac{1}{2}(1+\cos 8x) \)

\(\Leftrightarrow -(\cos 2x+\cos 6x)=\cos 4x+\cos 8x\Leftrightarrow -2\cos 4x\cos 2x=2\cos 6x\cos 2x\)

\(\Leftrightarrow 2\cos 2x(\cos 6x+\cos 4x)=0\Leftrightarrow 4\cos 2x\cos 5x\cos x=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & \cos 2x=0 \\  & \cos 5x=0 \\  & \cos x=0 \\ \end{align} \right.\)

 \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 2x=\frac{\pi }{2}+k\pi  \\  & 5x=\frac{\pi }{2}+k\pi  \\  & x=\frac{\pi }{2}+k\pi  \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=\frac{\pi }{4}+\frac{k\pi }{2} \\  & x=\frac{\pi }{10}+\frac{k\pi }{5} \\  & x=\frac{\pi }{2}+k\pi  \\ \end{align} \right.,\text{ }k\in \mathbb{Z} \).

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *