Giá trị lớn nhất của hàm số h(x)=3f(x)−x3+3x trên đoạn

Cho hàm số f(x) có đồ thị của đạo hàm như hình vẽ:

 

Giá trị lớn nhất của hàm số  \( h(x)=3f(x)-{{x}^{3}}+3x \) trên đoạn  \( \left[ -\sqrt{3};\sqrt{3} \right] \) bằng:

A. \( 2f(1)+2 \).

B.  \( 3f(0) \).                    

C.  \( 3f\left( -\sqrt{3} \right) \).             

D.  \( 3f\left( \sqrt{3} \right) \).

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: \({h}'(x)=3{f}'(x)-3{{x}^{2}}+3=3\left[ {f}'(x)-({{x}^{2}}-1) \right]\le 0,\forall x\in \left[ -\sqrt{3};\sqrt{3} \right]\). Vì vẽ thêm parabol  \( y={{x}^{2}}-1 \) qua các điểm  \( (0;-1);\text{ }(-\sqrt{3};2);\text{ }(\sqrt{3};2) \). Nhận thấy  \( {f}'(x) \) nằm dưới parabol trên đoạn  \( \left[ -\sqrt{3};\sqrt{3} \right] \).

Vậy  \( \underset{[-\sqrt{3};\sqrt{3}]}{\mathop{Max}}\,h(x)=h(-\sqrt{3})=3f(-\sqrt{3}) \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *