Đường thẳng Δ có phương trình y=2x+1 cắt đồ thị của hàm số y=x^3−x+3 tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là A(xA;yA) và B(xB;yB) trong đó xB < xA

Đường thẳng \( \Delta  \) có phương trình  \( y=2x+1 \) cắt đồ thị của hàm số  \( y={{x}^{3}}-x+3 \) tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là A(xA;yA) và B(xB;yB) trong đó xB < xA. Tìm xB + yB?

A. \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=-5 \)

B.  \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=-2 \)             

C.  \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=4 \)               

D.  \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=7 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Phương trình hoành độ giao điểm của  \( \Delta  \) và  \( y={{x}^{3}}-x+3 \):

 \( {{x}^{3}}-x+3=2x+1\Leftrightarrow {{x}^{3}}-3x+2=0 \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=-2\Rightarrow y=-3 \\ & x=1\Rightarrow y=3 \\ \end{align} \right. \)

Vậy A(1;3),  \( B(-2;-3) \) \( \Rightarrow {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=-5 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *