Đường thẳng Δ có phương trình y=2x+1 cắt đồ thị của hàm số y=x^3−x+3 tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là A(xA;yA) và B(xB;yB) trong đó xB < xA

Đường thẳng \( \Delta  \) có phương trình  \( y=2x+1 \) cắt đồ thị của hàm số  \( y={{x}^{3}}-x+3 \) tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là A(xA;yA) và B(xB;yB) trong đó xB < xA. Tìm xB + yB?

A. \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=-5 \)

B.  \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=-2 \)             

C.  \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=4 \)               

D.  \( {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=7 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Phương trình hoành độ giao điểm của  \( \Delta  \) và  \( y={{x}^{3}}-x+3 \):

 \( {{x}^{3}}-x+3=2x+1\Leftrightarrow {{x}^{3}}-3x+2=0 \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=-2\Rightarrow y=-3 \\ & x=1\Rightarrow y=3 \\ \end{align} \right. \)

Vậy A(1;3),  \( B(-2;-3) \) \( \Rightarrow {{x}_{B}}+{{y}_{B}}=-5 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *