Đồ thị y=1/(2f(x)+3) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên \( \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\} \) có bảng biến thiên như sau:

Đồ thị  \( y=\frac{1}{2f(x)+3} \) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 2

B. 0                                   

C. 1                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Đặt  \( y=g(x)=\frac{1}{2f(x)+3} \) có tỷ số là  \( 1\ne 0,\forall x\in \mathbb{R} \).

Ta có:  \( 2f(x)+3=0\Leftrightarrow f(x)=-\frac{3}{2} \) (1)

Từ bảng biến thiên, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt:  \( {{x}_{1}}\in \left( -\infty ;0 \right) \),  \( {{x}_{2}}\in \left( 0;1 \right) \).

Do đó đồ thị hàm số  \( y=\frac{1}{2f(x)+3} \) có 2 đường tiệm cận đứng.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *