Đồ thị y=1/(2f(x)+3) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên \( \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\} \) có bảng biến thiên như sau:

Đồ thị  \( y=\frac{1}{2f(x)+3} \) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 2

B. 0                                   

C. 1                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Đặt  \( y=g(x)=\frac{1}{2f(x)+3} \) có tỷ số là  \( 1\ne 0,\forall x\in \mathbb{R} \).

Ta có:  \( 2f(x)+3=0\Leftrightarrow f(x)=-\frac{3}{2} \) (1)

Từ bảng biến thiên, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt:  \( {{x}_{1}}\in \left( -\infty ;0 \right) \),  \( {{x}_{2}}\in \left( 0;1 \right) \).

Do đó đồ thị hàm số  \( y=\frac{1}{2f(x)+3} \) có 2 đường tiệm cận đứng.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *