Có nhiều nhất bao nhiêu số nguyên thuộc khoảng nghịch biến của hàm số y=1/3x^3-x^2-3x+1?

Có nhiều nhất bao nhiêu số nguyên thuộc khoảng nghịch biến của hàm số  \( y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-{{x}^{2}}-3x+1 \)?

A. vô số

B. 2                                   

C. 3                                   

D. 5

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Tập xác định:  \( D=\mathbb{R} \).

Ta có:  \( {y}’={{x}^{2}}-2x-3 \);

 \( {y}’=0\Leftrightarrow {{x}^{2}}-2x-3=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=-1 \\& x=3 \\\end{align} \right. \)

Bảng biến thiên:

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -1;3 \right) \)

Trong khoảng  \( \left( -1;3 \right) \) có 3 số nguyên là: 0; 1; 2.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *