Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|(z−3−i)+2i=(4−i)z?

(THPTQG – 2018 – 102) Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \( \left| z \right|(z-3-i)+2i=(4-i)z  \)?

A. 1

B. 3

C. 2                                   

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

 \( \left| z \right|(z-3-i)+2i=(4-i)z  \) \( \Leftrightarrow \left( \left| z \right|-4+i \right)z=3\left| z \right|+\left( \left| z \right|-2 \right)I \)      (*)

 \( \Rightarrow \sqrt{{{\left( \left| z \right|-4 \right)}^{2}}+1}.\left| z \right|=\sqrt{9{{\left| z \right|}^{2}}+{{\left( \left| z \right|-2 \right)}^{2}}} \)         (1)

Đặt  \( m=\left| z \right|\ge 0 \), ta có:  \( (1)\Leftrightarrow \left( {{(m-4)}^{2}}+1 \right).{{m}^{2}}=9{{m}^{2}}+{{(m-2)}^{2}} \)

 \( \Leftrightarrow {{m}^{4}}-8{{m}^{3}}+7{{m}^{2}}+4m-4=0 \) \( \Leftrightarrow (m-1)({{m}^{3}}-7{{m}^{2}}+4)=0 \)

 \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & m=1 \\  & {{m}^{3}}-7{{m}^{2}}+4=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & m=1 \\  & m\approx 6,91638… \\  & m\approx 0,80344… \\  & m\approx -0,71982…\text{ }(\ell ) \\ \end{align} \right. \)

Từ (*) ta suy ra ứng với mỗi  \( \left| z \right|=m  \) sẽ có một số phức  \( z=\frac{3m+(m-2)i}{m-4+i} \) thỏa mãn đề bài.

Vậy có 3 số phức z thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *