Có bao nhiêu số phức z thõa mãn điều kiện ∣z+i√5∣+∣z−i√5∣=6, biết z có môđun bằng √5

Có bao nhiêu số phức z thõa mãn điều kiện \( \left| z+i\sqrt{5} \right|+\left| z-i\sqrt{5} \right|=6 \), biết z có môđun bằng  \( \sqrt{5} \)?

A. 3

B. 4

C. 2                                   

D. 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Gọi  \( z=a+bi\text{ }(a,b\in \mathbb{R}) \)

Ta có:  \( \left\{ \begin{align}  & \left| z+i\sqrt{5} \right|+\left| z-i\sqrt{5} \right|=6 \\  & \left| z \right|=\sqrt{5} \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & \sqrt{{{a}^{2}}+{{\left( b+\sqrt{5} \right)}^{2}}}+\sqrt{{{a}^{2}}+{{\left( b-\sqrt{5} \right)}^{2}}}=6 \\  & \sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}=\sqrt{5} \\ \end{align} \right. \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & 36{{a}^{2}}+16{{b}^{2}}=144 \\ & {{a}^{2}}+{{b}^{2}}=5 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & {{a}^{2}}=\frac{16}{5} \\  & {{b}^{2}}=\frac{9}{5} \\ \end{align} \right. \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & a=\pm \frac{4}{\sqrt{5}} \\  & b=\pm \frac{3}{\sqrt{5}} \\ \end{align} \right. \)

Vậy có 4 số phức thỏa mãn.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *