Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình 16^x-2.12^x+(m-2).9^x=0 có nghiệm dương

(Đề Tham Khảo – 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình ${{16}^{x}}-{{2.12}^{x}}+(m-2){{.9}^{x}}=0$ có nghiệm dương?

A. 2

B. 4                                   

C. 3                                   

D. 1

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Phương trình ${{16}^{x}}-{{2.12}^{x}}+(m-2){{.9}^{x}}=0$ có nghiệm $\forall x\in \left( 0;+\infty  \right)$

Phương trình tương đương ${{\left( \frac{4}{3} \right)}^{2x}}-2.{{\left( \frac{4}{3} \right)}^{x}}+m-2=0$ có nghiệm $\forall x\in \left( 0;+\infty  \right)$

Đặt $t={{\left( \frac{4}{3} \right)}^{x}},t\in \left( 1;+\infty  \right)$

$\Rightarrow {{t}^{2}}-2t+m-2=0,\forall t\in \left( 1;+\infty  \right)$ $\Leftrightarrow {{t}^{2}}-2t=2-m,\forall t\in \left( 1;+\infty  \right)$

Xét $y={{t}^{2}}-2t$

Phương trình có nghiệm $\forall t\in \left( 1;+\infty  \right)$ khi $2-m>-1\Leftrightarrow m<3$

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *