Cho Y là tập hợp các số lẻ có ba chữ số và chia 7 dư 2. Hỏi Y có bao nhiêu phần tử

Cho Y là tập hợp các số lẻ có ba chữ số và chia 7 dư 2. Hỏi Y có bao nhiêu phần tử?

A. 129.

B. 64.

C. 63.                               

D. 126.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Gọi X là một phần tử của tập Y.

Do X chia 7 dư 2 nên  \( X=7k+2\text{ }(k\in \mathbb{N}) \).

Vì X là số lẻ nên  \( (7k+2) \) là số lẻ  \( \Rightarrow k \) là số lẻ  \( \Rightarrow k=2m+1\text{ }(m\in \mathbb{N}) \).

 \( \Rightarrow X=7.(2m+1)+2=14m+9 \).

Do X là số có ba chữ số nên:  \( 100\le 14m+9\le 999\Rightarrow \frac{13}{2}\le m\le \frac{495}{7} \).

 \( m\in \mathbb{N}\Rightarrow m=7,8,9,….,70 \).

Vậy có tập Y có 64 phần tử.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 5536128neb may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *