Cho tập M={(x;y)|x,y∈R, x2+y2≤0}. Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử

Cho tập \( M=\left\{ (x;y)|x,y\in \mathbb{R},\text{ }{{x}^{2}}+{{y}^{2}}\le 0 \right\} \). Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử?

A. 0.

B. 1.

C. 2.                                  

D. Vô số.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Ta có:  \( \left\{ \begin{align}  & {{x}^{2}}\ge 0,\forall x\in \mathbb{R} \\  & {{y}^{2}}\ge 0,\forall x\in \mathbb{R} \\ \end{align} \right.\Rightarrow {{x}^{2}}+{{y}^{2}}\ge 0 \).

Mà  \( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}\le 0 \) nên chỉ xảy ra khi  \( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=0\Leftrightarrow x=y=0 \).

Do đó, ta suy ra \(M=\left\{ (0;0) \right\}\) nên M có 1 phần tử.

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *