Cho tập hợp CRA=[0;5–√] và CRB=(−5;0)∪(5–√;4). Tập CR(A∩B) là

Cho tập hợp \( {{C}_{\mathbb{R}}}A=\left[ 0;\sqrt{5} \right] \) và  \( {{C}_{R}}B=\left( -5;0 \right)\cup \left( \sqrt{5};4 \right) \). Tập  \( {{C}_{\mathbb{R}}}\left( A\cap B \right) \) là:

A. \( \left( -5;4 \right] \).

B.  \( \varnothing \) .        

C.  \( (-5;4) \).                   

D.  \( (-\infty ;-5)\cap (4;+\infty ) \).

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có:  \( {{C}_{\mathbb{R}}}A=\mathbb{R}\backslash A=\left[ 0;\sqrt{5} \right]\Rightarrow A=\left( -\infty ;0 \right)\cup \left( \sqrt{5};+\infty  \right) \).

 \( {{C}_{\mathbb{R}}}B=\mathbb{R}\backslash B=\left( -5;0 \right)\cup \left( \sqrt{5};4 \right)\Rightarrow B=\left( -\infty ;-5 \right]\cup \left[ 0;\sqrt{5} \right]\cup \left[ 4;+\infty  \right) \).

 \( \Rightarrow A\cap B=\left( -\infty ;-5 \right]\cup \left[ 4;+\infty  \right) \).

 \( \Rightarrow {{C}_{\mathbb{R}}}(A\cap B)=\mathbb{R}\backslash (A\cap B)=(-5;4) \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 5536128neb may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *