Cho số phức z thỏa mãn ∣z/(i+2)∣=1. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn (C). Tính bán kính r của đường tròn (C)

Cho số phức z thỏa mãn \( \left| \frac{z}{i+2} \right|=1 \). Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn (C). Tính bán kính r của đường tròn (C).

A. r = 1

B. \( r=\sqrt{5} \)            

C. r = 2                            

D.  \( r=\sqrt{3} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( \left| \frac{z}{i+2} \right|=1\Leftrightarrow \left| z \right|=\left| i+2 \right|=\sqrt{5} \).

Suy ra tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính  \( r=\sqrt{5} \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *