Cho phương trình: cos2x−(2m+1)cosx+m+1=0

Cho phương trình: \( \cos 2x-(2m+1)\cos x+m+1=0 \)  (*)

a) Giải phương trình khi \( m=\frac{3}{2} \).

b) Tìm m để (*) có nghiệm trên \( \left( \frac{\pi }{2};\frac{3\pi }{2} \right) \).

Hướng dẫn giải:

Ta có: (*) \( \Leftrightarrow 2{{\cos }^{2}}x-(2m+1)\cos x+m=0 \)

Đặt  \( t=\cos x \) (điều kiện:  \( \left| t \right|\le 1 \)).

Khi đó, phương trình trở thành:  \( 2{{t}^{2}}-(2m+1)t+m=0 \)

 \( \Leftrightarrow (2t-1)(t-m)=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & t=\frac{1}{2} \\  & t=m \\ \end{align} \right. \).

a) Khi \( m=\frac{3}{2} \), phương trình thành: \( \left[ \begin{align}  & \cos x=\frac{1}{2}\text{ }(n) \\  & \cos x=\frac{3}{2}\text{ }(\ell ) \\ \end{align} \right. \).

 \( \Leftrightarrow x=\pm \frac{\pi }{3}+k2\pi ,\text{ }k\in \mathbb{Z} \).

b) Khi \( x\in \left( \frac{\pi }{2};\frac{3\pi }{2} \right) \) thì \( \cos x=t\in [-1;0) \).

Do  \( t=\frac{1}{2}\notin [-1;0] \) nên (*) có nghiệm trên  \( \left( \frac{\pi }{2};\frac{3\pi }{2} \right) \) \( \Leftrightarrow m\in [-1;0) \)

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *