Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB = a, AA′=a√3. Tính bán kính R của mặt cầu đi qua tất cả các đỉnh của hình lăng trụ theo a

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB = a, \( A{A}’=a\sqrt{3} \). Tính bán kính R của mặt cầu đi qua tất cả các đỉnh của hình lăng trụ theo a.

A. \( R=\frac{a\sqrt{5}}{2} \)

B.  \( R=\frac{a}{2} \)      

C.  \( R=2a  \)

D.  \( R=\frac{a\sqrt{2}}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi M là trung điểm BC, suy ra M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Gọi M’ là trung điểm B’C’, suy ra M’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A’B’C’.

Gọi I là trung điểm MM’, khi đó I chính là tâm đường tròn ngoại tiếp lăng trụ.

Theo đề ta có:  \( MB=\frac{BC}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}a  \) và  \( IM=\frac{MM’}{2}=\frac{A{A}’}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a  \)

Tam giác MIB vuông tại M nên ta tính được  \( R=IB=\sqrt{I{{M}^{2}}+M{{B}^{2}}}=\frac{\sqrt{5}}{2}a  \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *