Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, biết A’A = A’B = A’C = a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, biết A’A = A’B = A’C = a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’?

A. \( \frac{3{{a}^{3}}}{4} \)

B.  \( \frac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{4} \)                                 

C.  \( \frac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{4} \)           

D.  \( \frac{{{a}^{3}}}{4} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC.

Theo giả thiết ta có ABC là tam giác đều cạnh bằng a và A’A = A’B = A’C = a nên A’.ABC là tứ diện đều cạnh a  \( \Rightarrow A’H\bot (ABC) \) hay A’H là đường cao của khối chóp A’.ABC.

Xét tam giác vuông A’HA, ta có:  \( A’H=\sqrt{A'{{A}^{2}}-A{{H}^{2}}}=\frac{a\sqrt{6}}{3} \)

Diện tích tam giác ABC là  \( {{S}_{\Delta ABC}}=\frac{1}{2}a.a.\sin {{60}^{0}}=\frac{{{a}^{2}}\sqrt{3}}{4} \)

Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là  \( {{V}_{ABC.A’B’C’}}=\frac{{{a}^{2}}\sqrt{3}}{4}.\frac{a\sqrt{6}}{3}=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{4} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

 

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *