Cho hình lập phương có cạnh bằng a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng

Cho hình lập phương có cạnh bằng a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng

A. \( V=\frac{4{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\pi \)           

B.  \( V=4{{a}^{3}}\sqrt{3}\pi  \)             

C.  \( V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\pi  \)                                         

D.  \( V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ là trung điểm của đường chéo AC’ và  \( R=IA=\frac{AC’}{2} \)

Khối lập phương cạnh a nên: AA’ = a,  \( A’C’=a\sqrt{2} \)

\(\Rightarrow AC’=\sqrt{A{{{{A}’}}^{2}}+{A}'{{{{C}’}}^{2}}}=\sqrt{{{a}^{2}}+{{\left( a\sqrt{2} \right)}^{2}}}=a\sqrt{3}\)\(\Rightarrow R=\frac{AC’}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

Vậy thể tích khối cầu cần tính là:

\(V=\frac{4}{3}\pi {{R}^{3}}=\frac{4}{3}\pi {{\left( \frac{a\sqrt{3}}{2} \right)}^{3}}=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}\pi \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *