Cho hình lập phương có cạnh bằng 40 cm và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ

Cho hình lập phương có cạnh bằng 40 cm và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính \( S={{S}_{1}}+{{S}_{2}}\text{ }\left( c{{m}^{2}} \right) \).

A. \( S=4\left( 2400+\pi \right) \)                           

B.  \( S=2400\left( 4+\pi  \right) \)             

C.  \( S=2400\left( 4+3\pi  \right) \)           

D.  \( S=4\left( 2400+3\pi  \right) \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{S}_{1}}={{6.40}^{2}}=9600 \)

Bán kính đường tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương là r = 20 cm; hình trụ có đường sinh h = 40 cm.

Diện tích toàn phần của hình trụ là: \({{S}_{2}}=2\pi {{.20}^{2}}+2\pi .20.40=2400\pi \)

Vậy  \( S={{S}_{1}}+{{S}_{2}}=960+2400\pi =2400\left( 4+\pi  \right) \)

 

Các bài toán liên quan

Bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *