Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có M là trung điểm của AA’. Tỉ số thể tích VM.ABC/VABC.A′B′C′ bằng

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có M là trung điểm của AA’. Tỉ số thể tích \( \frac{{{V}_{M.ABC}}}{{{V}_{ABC.A’B’C’}}} \) bằng

A. \( \frac{1}{6} \)                                           

B.  \( \frac{1}{3} \)                    

C.  \( \frac{1}{12} \)        

D.  \( \frac{1}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{V}_{ABC.A’B’C’}}=AA’.{{S}_{\Delta ABC}} \)

 \( {{V}_{M.ABC}}=\frac{1}{3}AM.{{S}_{\Delta ABC}} \)  \( =\frac{1}{3}.\frac{1}{2}AA’.{{S}_{\Delta ABC}}=\frac{1}{6}{{V}_{ABC.A’B’C’}} \)

 \( \Rightarrow \frac{{{V}_{M.ABC}}}{{{V}_{ABC.A’B’C’}}}=\frac{1}{6} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *