Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có M là trung điểm của AA’. Tỉ số thể tích VM.ABC/VABC.A′B′C′ bằng

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có M là trung điểm của AA’. Tỉ số thể tích \( \frac{{{V}_{M.ABC}}}{{{V}_{ABC.A’B’C’}}} \) bằng

A. \( \frac{1}{6} \)                                           

B.  \( \frac{1}{3} \)                    

C.  \( \frac{1}{12} \)        

D.  \( \frac{1}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{V}_{ABC.A’B’C’}}=AA’.{{S}_{\Delta ABC}} \)

 \( {{V}_{M.ABC}}=\frac{1}{3}AM.{{S}_{\Delta ABC}} \)  \( =\frac{1}{3}.\frac{1}{2}AA’.{{S}_{\Delta ABC}}=\frac{1}{6}{{V}_{ABC.A’B’C’}} \)

 \( \Rightarrow \frac{{{V}_{M.ABC}}}{{{V}_{ABC.A’B’C’}}}=\frac{1}{6} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *