Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy góc 60^O. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy góc 60O. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng

A. \( \frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{24} \)

B.  \( \frac{3{{a}^{3}}}{8} \) 

C.  \( \frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{8} \)                        

D.  \( \frac{{{a}^{3}}}{8} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Kẻ AH’  \( \bot  \) (ABC)  \( \Rightarrow \widehat{\left( A’A,(ABC) \right)}=\widehat{A’AH}={{60}^{O}} \).

Xét \(\Delta AHA’\): \(\sin {{60}^{O}}=\frac{A’H}{AA’}\Leftrightarrow A’H=AA’.\sin {{60}^{O}}=\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’:  \( V={{S}_{\Delta ABC}}.A’H=\frac{{{a}^{2}}\sqrt{3}}{4}.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{3{{a}^{3}}}{8} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

 

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *