Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật; AB = a, AD = 2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45O

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật; AB = a, AD = 2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45O. Gọi M là trung điểm của SD. Tính theo a khoảng cách d từ điểm M đến (SAC).

A. \( d=\frac{a\sqrt{1513}}{89} \)

B.  \( d=\frac{2a\sqrt{1315}}{89} \)           

C.  \( d=\frac{a\sqrt{1315}}{89} \)            

D.  \( d=\frac{2a\sqrt{1513}}{89} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.