Cho hình chóp S.ABC, trên các tia SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích khối chóp S.ABC và S.A’B’C’

Cho hình chóp S.ABC, trên các tia SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \( \frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{SA}{SA’}.\frac{SB’}{SB}.\frac{SC}{SC’} \)

B. \( \frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{1}{2}\frac{SB’}{SB’}.\frac{SC}{SC’} \)

C.  \( \frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{SA}{SA’}.\frac{SB}{SB’}\)

D.  \( \frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{SA}{SA’}.\frac{SB}{SB’}.\frac{SC}{SC’} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Theo công thức tỉ số thể tích ta có:  \( \frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{SA}{SA’}.\frac{SB}{SB’}.\frac{SC}{SC’} \).

 

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *