Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Tỉ số thể tích VS.ABC/VS.MNP bằng

Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Tỉ số thể tích  \( \frac{{{V}_{S.ABC}}}{{{V}_{S.MNP}}} \) bằng

A. 12

B. 2

C. 8                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( \frac{{{V}_{S.ABC}}}{{{V}_{S.MNP}}}=\frac{SA}{SM}.\frac{SB}{SN}.\frac{SC}{SP}=2.2.2=8 \)

 

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *