Cho hàm số y=x/(x−1) (C) và đường thẳng d:y=−x+m. Gọi S là tập các số thực m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB (O là gốc tọa độ) có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2√2

Cho hàm số \( y=\frac{x}{x-1} \) (C) và đường thẳng  \( d:y=-x+m  \). Gọi S là tập các số thực m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB (O là gốc tọa độ) có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng  \( 2\sqrt{2} \). Tổng các phần tử của S bằng

A. 4

B. 3                                   

C. 0                                   

D. 8

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Xét phương trình  \( \frac{x}{x-1}=-x+m  \), (điều kiện  \( x\ne 1 \)).

Phương trình tương đương  \( {{x}^{2}}-mx+m=0 \) (1).

Đồ thị (C) và đường thẳng d cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  \( x\ne 1 \) điều kiện cần và đủ là  \( m<0\vee m>4 \).

Khi đó, hai giao điểm là  \( A\left( {{x}_{1}};-{{x}_{1}}+m \right) \);  \( B\left( {{x}_{2}};-{{x}_{2}}+m \right) \).

Ta có:  \( OA=\sqrt{{{m}^{2}}-2m} \);  \( OB=\sqrt{{{m}^{2}}-2m} \);  \( AB=\sqrt{2\left( {{m}^{2}}-4m \right)} \);  \( {{d}_{\left( O,d \right)}}=\frac{\left| m \right|}{\sqrt{2}} \).

 \( {{S}_{\Delta OAB}}=\frac{1}{2}.AB.{{d}_{\left( O,d \right)}}=\frac{1}{2}.\frac{\left| m \right|}{\sqrt{2}}.\sqrt{2\left( {{m}^{2}}-4m \right)}=\frac{OA.OB.AB}{4R} \)

 \( \Rightarrow \frac{1}{2}.\frac{\left| m \right|}{\sqrt{2}}.\sqrt{2\left( {{m}^{2}}-4m \right)}=\frac{\left( {{m}^{2}}-2m \right).\sqrt{2\left( {{m}^{2}}-4m \right)}}{4.2\sqrt{2}} \)

\(\Leftrightarrow {{m}^{2}}-2m=4\left| m \right|\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & m=0\text{ }(l) \\  & m=6\text{ }(n) \\  & m=-2\text{ }(n) \\ \end{align} \right.\)

Vậy tổng các phần tử của S bằng 4.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *