Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có đồ thị là đường cong trong hình bên

(THPTQG – 2020 – Lần 1 – 102) Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4

B. 3

C. 1                                   

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,f(x)=-\infty \Rightarrow a<0 \)

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm cùng phía của trục tung nên  \( ac>0\Rightarrow c<0 \)

Đồ thị hàm số có điểm uốn nằm bên phải trục tung nên  \( ab<0\Rightarrow b>0 \)

Đồ thị hàm số cắt trục tung ở dưới trục hoành  \( \Rightarrow d<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *