Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có đồ thị là đường cong trong hình bên

(THPTQG – 2020 – Lần 1 – 102) Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4

B. 3

C. 1                                   

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,f(x)=-\infty \Rightarrow a<0 \)

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm cùng phía của trục tung nên  \( ac>0\Rightarrow c<0 \)

Đồ thị hàm số có điểm uốn nằm bên phải trục tung nên  \( ab<0\Rightarrow b>0 \)

Đồ thị hàm số cắt trục tung ở dưới trục hoành  \( \Rightarrow d<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *