Cho hàm số y=ax^3+3x+d (a,d∈R) có đồ thị như hình bên

(Đề Minh Họa – 2020 – Lần 1) Cho hàm số \(y=a{{x}^{3}}+3x+d\) \(\left( a,d\in \mathbb{R} \right)\) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a > 0, d > 0

B. a < 0, d > 0

C. a > 0, d < 0                

D. a < 0, d < 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có:  \( \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,y=-\infty  \) \( \Rightarrow \)  đồ thị nhánh ngoài cùng của hàm số hướng đi xuống nên hệ số a < 0.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung Oy: x = 0 là điểm nằm bên dưới trục hoành nên khi x = 0  \( \Rightarrow y=d<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *