Cho hàm số y=ax^3+3x+d (a,d∈R) có đồ thị như hình bên

(Đề Minh Họa – 2020 – Lần 1) Cho hàm số \(y=a{{x}^{3}}+3x+d\) \(\left( a,d\in \mathbb{R} \right)\) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a > 0, d > 0

B. a < 0, d > 0

C. a > 0, d < 0                

D. a < 0, d < 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có:  \( \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,y=-\infty  \) \( \Rightarrow \)  đồ thị nhánh ngoài cùng của hàm số hướng đi xuống nên hệ số a < 0.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung Oy: x = 0 là điểm nằm bên dưới trục hoành nên khi x = 0  \( \Rightarrow y=d<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *