Cho hàm số y=2x^3−3x^2−m. Trên [−1;1] hàm số có giá trị nhỏ nhất là −1

Cho hàm số \( y=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-m  \). Trên  \( \left[ -1;1 \right] \) hàm số có giá trị nhỏ nhất là  \( -1 \). Tính m?

A. \( m=-6 \)

B.  \( m=-3 \)                    

C.  \( m=-4 \)                   

D.  \( m=-5 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Xét  \( \left[ -1;1 \right] \) có  \( {y}’=6{{x}^{2}}-6x  \).

\({y}’=0\Leftrightarrow 6{{x}^{2}}-6x=0\)\(\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=0\in \left[ -1;1 \right] \\  & x=1\in \left[ -1;1 \right] \\ \end{align} \right.\)

Khi đó:  \( y(-1)=-5-m  \);  \( y(0)=-m  \);  \( y(1)=-1-m  \).

Ta thấy:  \( -5-m<-1-m<-m  \) nên  \( \underset{[-1;1]}{\mathop{min }}\,y=-5-m  \).

Theo bài ra ta có:  \( \underset{[-1;1]}{\mathop{min }}\,y=-1 \) nên  \( -5-m=-1\Leftrightarrow m=-4 \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *