Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;b). Phát biểu nào sau đây đúng

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;b). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. f(x) đồng biến trên (a;b) khi và chỉ khi  \( \forall {{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}\in \left( a;b \right):{{x}_{1}}<{{x}_{2}}\Leftrightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)>f\left( {{x}_{2}} \right) \)

B. f(x) nghịch biến trên (a; b) khi và chỉ khi  \( \forall {{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}\in \left( a;b \right):{{x}_{1}}<{{x}_{2}}\Leftrightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)<f\left( {{x}_{2}} \right) \)

C. f(x) đồng biến trên (a;b) khi và chỉ khi  \(\forall {{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}\in \left( a;b \right):{{x}_{1}}>{{x}_{2}}\Leftrightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)>f\left( {{x}_{2}} \right) \)

D. f(x) nghịch biến trên (a; b) khi và chỉ khi  \( \forall {{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}\in \left( a;b \right):{{x}_{1}}>{{x}_{2}}\Leftrightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)>f\left( {{x}_{2}} \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Các phát biểu A, B, D đều sai. Muốn đúng thì chỉ cần thay đổi từ “nghịch biến” thành “đồng biến” và ngược lại, hoặc đổi thứ tự “ \( f({{x}_{1}})>f({{x}_{2}}) \)” thành “ \( f({{x}_{1}})<f({{x}_{2}}) \)” và ngược lại.

Chỉ có đáp án C đúng.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *