Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) liên tục trên đoạn [0;5] và đồ thị hàm số y = f’(x) trên đoạn [0;5] được cho như hình bên

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) liên tục trên đoạn [0;5] và đồ thị hàm số y = f’(x) trên đoạn [0;5] được cho như hình bên.

Tìm mệnh đề đúng.

A. f(0) = f(5) < f(3)

B. f(3) < f(0) = f(5)

C. f(3) < f(0) < f(5)        

D. f(3) < f(5) < f(0).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( \int\limits_{3}^{5}{{f}'(x)dx}=f(5)-f(3)>0 \), do đó f(5) > f(3).

 \( \int\limits_{0}^{3}{{f}'(x)dx}=f(3)-f(0)<0 \), do đó f(3) < f(0).

 \( \int\limits_{0}^{5}{{f}'(x)dx}=f(5)-f(0)>0 \), do đó f(5) < f(0).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *