Cho hàm số y=−x^3+3mx^2−3m−1 với m là một tham số thực. Giá trị của m thuộc tập hợp nào sau đây để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng d: x+8y−74=0

Cho hàm số \( y=-{{x}^{3}}+3m{{x}^{2}}-3m-1 \) với m là một tham số thực. Giá trị của m thuộc tập hợp nào sau đây để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng d:  \( x+8y-74=0 \).

A. \( m\in \left( -1;1 \right] \)

B.  \( m\in \left( -3;-1 \right] \)             

C.  \( m\in \left( 3;5 \right] \)                       

D.  \( m\in \left( 1;3 \right] \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

\({y}’=-3{{x}^{2}}+6mx\)

\({y}’=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=0 \\ & x=2m \\ \end{align} \right.\)

Đồ thị có hai cực trị khi  \( m\ne 0 \)

Khi đó hai điểm cực trị là:  \( A\left( 0;-3m-1 \right) \),  \( B\left( 2m;4{{m}^{3}}-3m-1 \right) \)

Tọa độ trung điểm AB là:  \( I\left( m;2{{m}^{3}}-3m-1 \right) \)

A và B đối xứng qua d khi và chỉ khi:  \( \left\{ \begin{align}  & I\in d \\  & \overrightarrow{AB}.{{{\vec{u}}}_{d}}=0 \\ \end{align} \right. \)

 \( \overrightarrow{AB}=\left( 2m;4{{m}^{3}} \right) \),  \( {{\vec{u}}_{d}}=\left( 8;-1 \right) \)

+  \( \overrightarrow{AB}.{{\vec{u}}_{d}}=0\Leftrightarrow 16m-4{{m}^{3}}=0 \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & m=0 \\  & m=2 \\  & m=-2 \\ \end{align} \right. \)

Với m = 0 loại.

Với m = 2, ta có I(2;9)  \( \Rightarrow I\in d  \)

Với  \( m=-2 \), ta có  \( I\left( -2;-11 \right)\Rightarrow I\notin d  \)

Do đó m = 2 thỏa mãn yêu cầu.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *