Cho hàm số f(x)=xlnx. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số y=f'(x).

(Đề Tham khảo – 2017) Cho hàm số \(f(x)=xlnx\). Một trong bốn đồ thị cho trong  bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số \(y={{f}^{/}}(x)\). Tìm đồ thị đó.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có:  \( y={f}'(x)=\ln x+1 \), đồ thị hàm số đi qua điểm (1;1) (loại B, D).

Do đồ thị không đi qua điểm O(0;0) (loại A)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *