Cho hàm số f(x)=xlnx. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số y=f'(x).

(Đề Tham khảo – 2017) Cho hàm số \(f(x)=xlnx\). Một trong bốn đồ thị cho trong  bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số \(y={{f}^{/}}(x)\). Tìm đồ thị đó.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có:  \( y={f}'(x)=\ln x+1 \), đồ thị hàm số đi qua điểm (1;1) (loại B, D).

Do đồ thị không đi qua điểm O(0;0) (loại A)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *