Cho hàm số f(x) thỏa mãn \( {{\left[ x{f}'(x) \right]}^{2}}+1={{x}^{2}}\left[ 1-f(x).{f}”(x) \right] \) với mọi x dương. Biết \( f(1)={f}'(1)=1 \). Giá trị \( {{f}^{2}}(2) \) bằng

Cho hàm số f(x) thỏa mãn \( {{\left[ x{f}'(x) \right]}^{2}}+1={{x}^{2}}\left[ 1-f(x).{f}”(x) \right] \) với mọi x dương. Biết  \( f(1)={f}'(1)=1 \). Giá trị  \( {{f}^{2}}(2) \) bằng:

A. \( {{f}^{2}}(2)=\sqrt{2\ln 2+2} \)

B.  \( {{f}^{2}}(2)=2\ln 2+2 \)             

C.  \( {{f}^{2}}(2)=\ln 2+1 \)                   

D.  \( {{f}^{2}}(2)=\sqrt{\ln 2+1} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{\left[ x{f}'(x) \right]}^{2}}+1={{x}^{2}}\left[ 1-f(x).{f}”(x) \right],\text{ }x>0 \)

 \( \Leftrightarrow {{x}^{2}}.{{\left[ {f}'(x) \right]}^{2}}+1={{x}^{2}}\left[ 1-f(x).{f}”(x) \right]\Leftrightarrow {{\left[ {f}'(x) \right]}^{2}}+\frac{1}{{{x}^{2}}}=1-f(x).{f}”(x) \)

 \( \Leftrightarrow {{\left[ {f}'(x) \right]}^{2}}+f(x{)}”.f(x)=1-\frac{1}{{{x}^{2}}}\Leftrightarrow {{\left[ f(x).{f}'(x) \right]}^{\prime }}=1-\frac{1}{{{x}^{2}}} \).

Do đó:  \( \int{{{\left[ f(x).{f}'(x) \right]}^{\prime }}dx}=\int{\left( 1-\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)dx}\Rightarrow f(x).{f}'(x)=x+\frac{1}{x}+{{C}_{1}} \).

Vì  \( f(1)={f}'(1)=1\Rightarrow 1=2+{{C}_{1}}\Leftrightarrow {{C}_{1}}=-1 \).

Nên  \( \int{f(x).{f}'(x)dx}=\int{\left( x+\frac{1}{x}-1 \right)dx}\Leftrightarrow \int{f(x)d\left( f(x) \right)}=\int{\left( x+\frac{1}{x}-1 \right)dx} \)

 \( \Rightarrow \frac{{{f}^{2}}(x)}{2}=\frac{{{x}^{2}}}{2}+\ln x-x+{{C}_{2}} \). Vì  \( f(1)=1\Rightarrow \frac{1}{2}=\frac{1}{2}-1+{{C}_{2}}\Leftrightarrow {{C}_{2}}=1 \).

Vậy:  \( \frac{{{f}^{2}}(x)}{2}=\frac{{{x}^{2}}}{2}+\ln x-x+1\Rightarrow {{f}^{2}}(2)=2\ln 2+2 \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *