Cho hai tập hợp A={x∈Z|(x2−10x+21)(x3−x)=0}, B={x∈Z|−3<2x+1<5}, khi đó tập X=A∪B là

Cho hai tập hợp \( A=\left\{ x\in \mathbb{Z}|({{x}^{2}}-10x+21)({{x}^{3}}-x)=0 \right\} \),  \( B=\left\{ x\in \mathbb{Z}|-3<2x+1<5 \right\} \), khi đó tập  \( X=A\cup B \) là:

A. \( X=\varnothing \) .

B.  \( X=\{3;7\} \).            

C.  \( X=\{-1;0;1\} \).       

D.  \( X=\{-1;0;1;3;7\} \).

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Giải phương trình:  \( \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-10x+21=0 \\  & {{x}^{3}}-x=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=3\vee x=7 \\  & x=0\vee x=\pm 1 \\ \end{align} \right.\xrightarrow{x\in \mathbb{Z}}A=\{-1;0;1;3;7\} \).

Giải bất phương trình:  \( -3<2x+1<5\Leftrightarrow -2<x<2\xrightarrow{x\in \mathbb{Z}}B=\{-1;0;1\} \).

Suy ra:  \( A\cup B=\{-1;0;1;3;7\} \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 5536128neb may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *