Cho hai tập hợp A={x∈Z|(x2−10x+21)(x3−x)=0}, B={x∈Z|−3<2x+1<5}, khi đó tập X=A∪B là

Cho hai tập hợp \( A=\left\{ x\in \mathbb{Z}|({{x}^{2}}-10x+21)({{x}^{3}}-x)=0 \right\} \),  \( B=\left\{ x\in \mathbb{Z}|-3<2x+1<5 \right\} \), khi đó tập  \( X=A\cup B \) là:

A. \( X=\varnothing \) .

B.  \( X=\{3;7\} \).            

C.  \( X=\{-1;0;1\} \).       

D.  \( X=\{-1;0;1;3;7\} \).

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Giải phương trình:  \( \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-10x+21=0 \\  & {{x}^{3}}-x=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=3\vee x=7 \\  & x=0\vee x=\pm 1 \\ \end{align} \right.\xrightarrow{x\in \mathbb{Z}}A=\{-1;0;1;3;7\} \).

Giải bất phương trình:  \( -3<2x+1<5\Leftrightarrow -2<x<2\xrightarrow{x\in \mathbb{Z}}B=\{-1;0;1\} \).

Suy ra:  \( A\cup B=\{-1;0;1;3;7\} \).

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *