Cho hai hàm số y=a^x và y=logax với a>0; a≠1

Cho hai hàm số  \( y={{a}^{x}} \) và  \( y={{\log }_{a}}x \) với a > 0; a ≠ 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \) có tập xác định  \( D=\left( 0;+\infty \right) \)

B. Đồ thị hàm số  \( y={{a}^{x}} \) nhận trục hoành làm đường tiệm cận ngang

C. Hàm số  \( y={{a}^{x}} \) và  \( y={{\log }_{a}}x \) đồng biến trên mỗi tập xác định tương ứng của nó khi a > 1.

D. Đồ thị hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \) nằm phía trên trục hoành

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \) có tập xác định  \( D=\left( 0;+\infty  \right) \) và miền giá trị là  \( \mathbb{R} \) nên đồ thị hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \) nằm bên phải trục tung Oy và nằm cả phía dưới trục hoành Ox. Do đó D sai.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *